Lilla Jag


Välkommen till Lilla Jag!


Både utbildning och undervisning i vår verksamhet ska genomsyras av förskolans vision:

Jag vill, Jag kan, Jag vågar.


Jag vill: Barns reella inflytande och delaktighet och de förutsättningar och möjligheter verksamheten organiserar för ska planeras utifrån barnets bästa. I strukturerade, planerade aktiviteter får barnen vara med på förhand och diskutera innehåll och metod i den kommande aktiviteten. Temaarbete och aktiviteter ska utgå från barnens intressen, erfarenheter och behov.


Jag kan: Vi ska ge varje barn möjlighet att utvecklas efter sin egen förmåga. Det är viktigt att varje barn upplever sig delaktig i den dagliga verksamheten. Verksamheten ska aktivt utmanas och utvecklas för att locka varje barns vidare lärande.  Genom vårt pedagogiska dokumentationsarbete vill vi synliggöra barnets förändrade lärande och progression.


Jag vågar: Pedagogerna lägger tyngd vid relationsskapande för trygga barn som vågar lära och prova nya saker. Pedagogerna ska bekräfta barnen när de till exempel hjälper varandra, tröstar varandra och delar med sig.Mål för förskolan Lilla Jag är:

Små barngrupper

Hållbarhet och miljömedvetenhet

Estetiska uttryck

Rörelse

Utevistelse och Äventyr
Arbetssätt och arbetsformer:

Förskolan arbetar i övergripande tema och mindre projekt som utgår från barnens intressen. Det enskilda barnet ska känna att det finnas ett samband mellan gårdagens, dagens och morgondagens aktiviteter och lekar. Pedagogerna planerar aktiviteter med variation i undersökandet för att styrka de kognitiva förmågorna. För att barnen ska känna att förskolan är meningsfull behöver verksamheten samplaneras.  Oberoende hur barnen är organiserade, i olika grupper, så ska verksamheten vara sammanhängande. Vi vill ge barnen rika möjligheter att på olika sätt utvecklas inom läroplanens målområden, i kombination med barnens tankar, erfarenheter och nyfikenhet formar vi projektets genomförande. Läroplanen formar målriktningen som pedagogerna utgår ifrån. Barnen formar metoderna som undervisningen genomförs med.

.